Dodatek specjalny
 
Partnerzy:
Patronujemy:
Studia Podyplomowe
RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA I CONTROLLING
Nowoczesne systemy oparte na technologii informatycznej

Aktualności » Interpretacje i opinie » 11/2008

13.11.2008

PIT: Odpłatne zbycie papierów wartościowych

Anna Partyka (oprac.)
Tekst pochodzi z numeru: 11/2008

Stan faktyczny:

W 2007 r. za pośrednictwem domu maklerskiego wnioskodawczyni dokonała zbycia papierów wartościowych, nabywanych w latach ubiegłych po różnych cenach zakupu. Wszystkie akcje zbyte w 2007 r. były zakupione poprzez dom maklerski i jest możliwe określenie ceny nabycia zbywanych papierów wartościowych. Wnioskodawczyni posiada tylko jeden rachunek papierów wartościowych i wszelkie transakcje odbywały się za pośrednictwem tego rachunku. Dom maklerski za 2007 r. wystawił informację PIT-8C, w której ustalił dochód na podstawie art. 24 ust. 10 PDOFizU tzw. metodą FIFO. W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Jaką metodę ustalenia dochodu należy zastosować, w sytuacji gdy sprzedaż papierów wartościowych nie spełnia przesłanek określonych w art. 24 ust. 10 PDOFizU?

Zdaniem wnioskodawcy, w przypadku gdy papiery wartościowe były nabyte po różnych cenach i jest możliwe określenie ceny nabycia zbywanych papierów, nie trzeba stosować metody FIFO, o której mowa w art. 24 ust. 10 PDOFizU.

Aby zastosować ww. metodę, muszą być spełnione 2 warunki, tj.:

● papiery wartościowe zostały nabyte po różnych cenach,

● nie jest możliwe określenie ceny nabycia zbywanych papierów wartościowych.

Zdaniem wnioskodawcy, zgodnie z zasadami logiki prawniczej spójnik „i” oznacza koniunkcję argumentów zdania logicznego, aby wynik takiego zdania był prawdziwy, oba argumenty muszą być prawdziwe. Konkludując stosowanie przy ustalaniu dochodów z odpłatnego zbycia papierów wartościowych obligatoryjnie metody FIFO ma miejsce w przypadku łącznego spełnienia powyższych warunków. Natomiast w przypadku, kiedy jeden z nich nie jest spełniony, można zastosować inną metodę ustalania dochodu.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 PDOFizU opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

W świetle art. 10 ust. 1 pkt 7 PDOFizU, źródłami przychodów są kapitały pieniężne i prawa majątkowe, w tym odpłatne zbycie praw majątkowych innych niż wymienione w pkt 8 lit. a–c.

Stosownie do art. 17 ust. 1 PDOFizU, za przychody z kapitałów pieniężnych uważa się:

● odsetki od pożyczek,

● odsetki od wkładów oszczędnościowych i środków na rachunkach bankowych lub w innych formach oszczędzania, przechowywania lub inwestowania, z wyjątkiem środków pieniężnych związanych z wykonywaną działalnością gospodarczą,

● odsetki (dyskonto) od papierów wartościowych,

● dywidendy i inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, których podstawą uzyskania są udziały (akcje) w spółce mającej osobowość prawną lub spółdzielni, w tym również:

– dywidendy z akcji złożonych przez członków pracowniczych funduszy emerytalnych na rachunkach ilościowych,

– oprocentowanie udziałów członkowskich z nadwyżki bilansowej (dochodu ogólnego) w spółdzielniach,

– podział majątku likwidowanej spółki (spółdzielni),

– wartość dokonanych na rzecz udziałowców i akcjonariuszy nieodpłatnych lub częściowo odpłatnych świadczeń, określoną według zasad wynikających z art. 11 ust. 2–2b,

● przychody z tytułu udziału w funduszach kapitałowych, z zastrzeżeniem ust. 1c,

● należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, przychody z:

– odpłatnego zbycia udziałów w spółkach mających osobowość prawną oraz papierów wartościowych,

– realizacji praw wynikających z papierów wartościowych, o których mowa w art. 3 pkt 1 lit. b ustawy z 29.7.2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi,

● przychody z odpłatnego zbycia prawa poboru, w tym również ze zbycia prawa poboru akcji nowej emisji przez pracowniczy fundusz emerytalny w imieniu członka funduszu,

● przychody członków pracowniczych funduszy emerytalnych z tytułu przeniesienia akcji złożonych na rachunkach ilościowych do aktywów tych funduszy,

● nominalną wartość udziałów (akcji) w spółce mającej osobowość prawną albo wkładów w spółdzielni objętych w zamian za wkład niepieniężny,

● przychody z odpłatnego zbycia pochodnych instrumentów finansowych oraz z realizacji praw z nich wynikających.

Artykuł 30b ust. 1 PDOFizU stanowi, iż od dochodów uzyskanych z odpłatnego zbycia papierów wartościowych lub pochodnych instrumentów finansowych, i z realizacji praw z nich wynikających oraz z odpłatnego zbycia udziałów w spółkach mających osobowość prawną oraz z tytułu objęcia udziałów (akcji) w spółkach mających osobowość prawną albo wkładów w spółdzielniach w zamian za wkład niepieniężny w postaci innej niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część, podatek dochodowy wynosi 19% uzyskanego dochodu. W terminie do 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym podatnicy obowiązani są do złożenia odrębnego zeznania według ustalonego wzoru (PIT – 38), o wysokości uzyskanego w roku podatkowym dochodu (poniesionej starty) z kapitałów pieniężnych i zapłaty w tym terminie należnego podatku.

Przy czym sposób obliczania dochodu z kapitałów pieniężnych opodatkowanych zgodnie z art. 30b, określony został w ust. 2 ww. przepisu.

Dochód ten określa się jako:

● różnicę między sumą przychodów uzyskanych z tytułu odpłatnego zbycia papierów wartościowych, a kosztami uzyskania przychodów, określonymi na podstawie art. 22 ust. 1f lub ust. 1g, lub art. 23 ust. 1 pkt 38, z zastrzeżeniem art. 24 ust. 13 i 14,

● różnicę między sumą przychodów uzyskanych z realizacji praw wynikających z papierów wartościowych, o których mowa w art. 3 pkt 1 lit. b ustawy z 29.7.2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, a kosztami uzyskania przychodów, określonymi na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 38a,

● różnicę między sumą przychodów uzyskanych z tytułu odpłatnego zbycia pochodnych instrumentów finansowych oraz z realizacji praw z nich wynikających a kosztami uzyskania przychodów, określonymi na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 38a,

● różnicę miedzy suma przychodów uzyskanych z tytułu odpłatnego zbycia udziałów w spółkach mających osobowość prawną a kosztami uzyskania przychodów, określonymi na podstawie art. 22 ust. 1f pkt 1 lub art. 23 ust. 1 pkt 38,

● różnicę pomiędzy wartością nominalną objętych udziałów (akcji) w spółkach mających osobowość prawną albo wkładów w spółdzielniach w zamian za wkład niepieniężny w innej postaci niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część a kosztami uzyskania przychodów określonymi na podstawie art. 22 ust. 1e

– osiągniętą w roku podatkowym.

Zasady powyższe znajdują zastosowanie przy ustalaniu dochodu ze zbycia papierów wartościowych, gdy możliwa jest ich identyfikacja i ustalenie dla zbywanych papierów ich rzeczywistej ceny nabycia.

Natomiast jeżeli nie jest możliwa identyfikacja sprzedawanych papierów wartościowych, należy stosować metodę FIFO, tj. pierwsze przyszło – pierwsze wyszło, określoną w art. 24 ust. 10 PDOFizU.

Zgodnie z powołanym przepisem – jeżeli podatnik dokonuje odpłatnego zbycia papierów wartościowych nabytych po różnych cenach i nie jest możliwe określenie ceny nabycia zbywanych papierów wartościowych, przy ustalaniu dochodu z takiego zbycia stosuje się zasadę, że każdorazowo zbycie dotyczy kolejno papierów wartościowych nabywanych najwcześniej. Zasadę, o której mowa w zdaniu pierwszym, stosuje się odrębnie dla każdego rachunku papierów wartościowych.

Jak wynika z treści powołanego przepisu, metoda ta ma zastosowanie odrębnie do każdego z rachunków posiadanych przez podatnika, na którym są zdeponowane papiery wartościowe. Istotne jest także, że do ustalania dochodu z odpłatnego zbycia papierów wartościowych według metody FIFO brane są tylko papiery zdeponowane na rachunku podatnika i dostępne mu w dniu dokonania zlecenia sprzedaży. Tak więc papiery zablokowane (zastawione) nie są brane pod uwagę dla określenia ceny nabycia.

Z przedstawionego przez wnioskodawcę stanu faktycznego wynika, że możliwe jest ustalenie daty i ceny nabycia papierów wartościowych, które stały się przedmiotem sprzedaży. Zatem w przedmiotowej sytuacji ustalenie dochodu z odpłatnego zbycia papierów wartościowych winno nastąpić zgodnie z dyspozycją art. 30b ust. 2 PDOFizU.

Interpretacja indywidualna z 29.8.2008 r., ITPB2/415-651/08/AD, wydana przez Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy

« powrót drukuj poleć znajomemu
Spodobał ci się ten artykuł?
Podziel się nim na Facebooku:


Komentarze

Ten tekst nie był jeszcze komentowany

* - pola wymagane
do góry