Dodatek specjalny
 
Partnerzy:
Patronujemy:
Studia Podyplomowe
RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA I CONTROLLING
Nowoczesne systemy oparte na technologii informatycznej

Artykuły » Vademecum MSR » 6/2007

Interpretacja i klasyfikacja pozycji bilansowych według MSR 1 – „Prezentacja sprawozdań finansowych”

prof. Kazimiera Winiarska
Tekst pochodzi z numeru: 6/2007

W MSR 1 najważniejszy cel sprawozdania został określony analogicznie, jak ma to miejsce w ustawie o rachunkowości. Jest nim rzetelne przedstawienie sytuacji majątkowo-finansowej i finansowych wyników jednostki. W artykule przedstawiono dane jakie powinno zawierać sprawozdanie finansowe sporządzone według MSR 1.

Kolejność i szczegółowość pozycji bilansowych

Bilans jest podstawowym elementem sprawozdania finansowego. MSR 11 nie narzuca wzoru bilansu. W paragrafie 68 wymienione są pozycje, które powinny być uwzględnione w bilansie:

a) rzeczowe aktywa trwałe,

b) nieruchomości inwestycyjne,

c) wartości niematerialne,

d) aktywa finansowe (z wyjątkiem kwot wykazywanych w poz. e), h) oraz i)),

e) inwestycje rozliczane zgodnie z metodą praw własności,

f) aktywa biologiczne,

g) zapasy,

h) należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności,

i) środki pieniężne i ich ekwiwalenty,

j) zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania,

k) rezerwy,

l) zobowiązania finansowe (z wyłączeniem kwot wykazywanych w punktach j) oraz k)),

m) zobowiązania i aktywa dotyczące podatku bieżącego, zgodnie z wymogami MSR 12 – „Podatek dochodowy”,

n) rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego oraz aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego, zgodnie z wymogami MSR 12 – „Podatek dochodowy”,

o) udziały mniejszościowe zaprezentowane w kapitale własnym,

p) wyemitowany kapitał podstawowy oraz kapitał rezerwowy przypadający udziałowcom jednostki dominującej.

Paragraf 68a proponuje dodatkowe pozycje, które powinny być ujęte w bilansie:

a) suma aktywów zakwalifikowanych jako przeznaczone do sprzedaży oraz aktywów wchodzących w skład grup do zbycia, które zostały zakwalifikowane jako przeznaczone do sprzedaży, zgodnie z MSSF 5 – „Aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży oraz działalność zaniechana”,

b) zobowiązania wchodzące w skład grup przeznaczonych do sprzedaży, zaklasyfikowane jako posiadane z przeznaczeniem do sprzedaży, zgodnie z MSSF 5.

Standard nie określa kolejności prezentacji wymienionych pozycji. W razie gdy jest to niezbędne do zrozumienia sytuacji finansowej jednostki, w bilansie należy zamieścić dodatkowe pozycje, grupy pozycji i sumy cząstkowe. Nazwę oraz kolejność pozycji lub grupy podobnych pozycji można zmieniać, stosownie do charakteru jednostki oraz przeprowadzanych transakcji. Ma to zapewnić informacje, które są konieczne dla zrozumienia sytuacji finansowej jednostki.

Niektóre pozycje bilansowe są wykazywane osobno, jeżeli charakter, rozmiary lub funkcja danej pozycji są znaczne. Agregacja podobnych pozycji nie pozwalałaby na [...]

Cena artykułu: 6 zł
Dostęp do pełnych tekstów mają zalogowani Użytkownicy, których stan konta jest conajmniej równy cenie tego artykułu.
 
NOWOŚĆ - teraz doładowanie konta już od 10 zł! Szczegóły »»
Dostęp na 12 godzin do niniejszego artykułu można także wykupić za pomocą SMS-a.

Wyślij SMS o treści AP.BECK6 (UWAGA - pamiętaj o kropce i DUŻYCH LITERACH) na nr 76068. Koszt SMS-a: 6 zł + VAT (7,32 zł brutto). Zwrotnym SMS-em otrzymasz kod dostępu, aktywny przez 12 godzin od momentu zalogowania. Wpisz go w poniższy formularz i zatwierdź:
Kod:
Usługa działa w sieciach operatorów: Plus GSM, Era, Orange, Play. Własciciel serwisu: Wydawnictwo C.H. Beck. Płatności SMS obsługuje dotpay.pl.

Wszelkie uwagi i reklamacje prosimy przesyłać na adres: eprenumerata@beck.pl
« powrót
Spodobał ci się ten artykuł?
Podziel się nim na Facebooku:


do góry